Hướng Dẫn Cập Nhật Danh Sách Email Nhân Viên Công Ty

Please set "Project main image" option
  1. Đăng nhập vào tài khoản Email của mình tại mail.hkfilm.vn
  2. Sau đó vào địa chỉ https://people.live.com/ (đăng nhập bằng tài khoản Email nếu yêu cầu)
  3. Chọn Import From File ( Chuyển Nhập Từ Tệp)
  4. People
  5. Untitled-3
  6. Chọn Choose File và chọn tới File DanhSachMailMoi.csv (Tải về tại http://sdrv.ms/1aKZE77)
  7. Sau đó chọn Chuyển Nhập Liên Hệ

topod.in