TVC Biere Larue

 

Thiết bị sử dụng:

-Red Epic

– Arri Alexa

-Ánh sáng